020-84586543
3M防雾眼罩 防化学护目镜 医用防护眼罩 防病毒病菌眼镜

 

1


详情页背景图片

 

【   品名   】   1621AF防化学护目镜 

 

【   材料   】   聚碳酸酯

 

【 供应商  】   3M中国有限公司

 

【   数量   】    10付/箱

 

【产品认证】   美国ANSIZ87-1-2010,中国GB14866-2006

 

【产品说明】    间接通风口设计,有效防护液体喷溅,防雾涂层,有效防止起雾


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12